Вівторок, 20.11.2018, 01:37
Головна » 2013 » Січень » 28 » Структура методичної роботи
18:56
Структура методичної роботи

Діяльність методичної служби технікуму являє собою систему взаємопов’язаних дій і заходів, направлених на всебічне підвищення кваліфікації і професійної майстерності кожного викладача, розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому.
В технікумі створена стійка працездатна система методичної роботи, яка включає педагогічну і методичну ради, методичний кабінет і предметно-циклові комісії, методичне об’єднання кураторів. постійно діючий семінар «Впровадження інформаціно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес»(Зінченко Г.В.), Школи успіху (Овчаренко Т.Д.), Педагогічної майстерні (Іванова Л.О.). та атестація педагогічних працівників.
Діяльність вищеназваних структур регламентується відповідними нормативно-правовими документами. Стабільність цієї ситстеми дає можливість застосовувати різні форми методичної роботи (індивідуальні, колективні і групові). В будь-якій ланці даної системи є можливості для інновацій, творчості і майстерності кожного педагога, для особистісної і професійної самореалізації, що особливо характерно для наших педагогічних працівників.
Основними напрямками роботи методичної служби технікуму є:
- збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу,
- навчання і професійний розвиток педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації;
- розробка чіткої системи роботи щодо підвищення фахового та методичного рівня педагогічних кадрів в умовах оновлення змісту і структури освіти;
- вивчення, накопичення, апробація, впровадження в практику перспективного досвіду викладачів-новаторів, нових освітніх технологій та систем.;
- створення власної навчально-методичної продукції, включаючи електронні навчальні ресурси та запровадження їх в навчально-виховний процес;
- упровадження в навчально - виховний процес інноваційних методик і
технологій, трансформування наукових ідей у практику діяльності педагогів
Для ефективної реалізації вищезазначених завдань методична робота у нашому навчальному закладі має безперервний характер; робота всіх структурних одиниць
та ланок спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми технікуму і приведена до певної системи.
У методичній роботі враховано індивідуальні, групові та загальношкільні форми роботи.
Індивідуальні форми роботи:
- діагностування;
- наставництво;
- самоосвіта;
- атестація;
- індивідуальні консультації, співбесіди;
- творчі звіти;
- видання методичних посібників;
- практичний показ інноваційних методів педагогічної праці на заняттях тав
позакласній роботі;
- висвітлення в засобах масової інформації;
- фестиваль педагогічних ідей та інновацій.
Групові форми роботи:
- циклові комісії;
- методичне обднання кураторів;
- творчі звіти циклових комісій;
- семінари - практикуми;
- «Школа успіху»;
- «Школа педагогічної майстерності»;
- «Школа молодого викладача»;
- «Школа передового виробничого досвіду»;
- «Школа молодого майстра»
Масові форми роботи:
- педради;
- інструктивно - методичні наради;
- предметні тижні;
- науково - практичні конференції;
- педагогічні читання;
- зустрічі з науковцями;
- дні відкритих дверей;
- „круглий стіл";
- огляд методичної літератури.
Структура методичної роботи
Циклові комісії:
На всіх етапах розвитку навчального закладу головним завданням було і залишається підвищення рівня професійної майстерності педагогів. Педагог Первомайського індустріально-педагогічного технікуму - це спеціаліст, який може оновлювати, вдосконалювати зміст своєї діяльності. Впоратися з цим завданням можна тільки за умови добре організованої та спланованої роботи предметних циклових комісій, оскільки в системі роботи циклової комісії одним з провідних напрямів його діяльності є підвищення педагогічної майстерності педагога без відриву від основного місця роботи. Вдосконалення професійної майстерності є одночасно й серйозним поштовхом до самоосвіти, умовою успішної, творчої праці.
Роботу циклових комісій ми розглядаємо як головну форму науково - методичної роботи. Керує роботою циклової комісії голова, якого обрано членами комісії
Діяльність спрямована на вирішення таких завдань:
- забезпечення засвоєння й використання найраціональніших методів і прийомів навчання та виховання студентів;
- постійне підвищення рівня загальнодидактичної й методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально - виховного процесу ;
- обмін досвідом, пропаганда та здійснення нових підходів до організації навчання й виховання;
- забезпечення постійного засвоєння сучасної педагогічної теорії і практики;
- створення умов для самоосвіти педагогів і здійснення керівництва їх творчою діяльністю.
Робота циклових комісій передбачає:
- діагностику питань, щовикликають утруднення, вибір форм підвищення кваліфікації на основі аналізу потреб;
- вдосконалення педагогічної майстерності;
- розробку основних напрямків і форм активізації пізнавальної, науково - практичної діяльності студентів (олімпіади, конкурси, предметні тижні, аукціони знань);
- вивчення, узагальнення, впровадження кращого перспективного досвіду;
- створення банку даних інноваційних технологій;
- здійснення моніторингу ефективної діяльності членів циклових комісій;
- наставницький супровід становлення педагогічної майстерності, професійної компетентності молодих педагогів;
- участь в атестації педагогічних працівників.
Методичне об'єднання кураторів навчальних груп
До складу методичного обднання кураторів входять всі куратори академічних груп, заступник директора з виховної роботи, психолог. Зміст роботицієї групи – інформація про форми і методи виховної роботи, про сучасні технології виховання, ознайомлення з досвідом роботи колег, надання практичної допомоги при підготовці до проведення виховних заходів.
Динамічні творчі групи
У зв'язку з об'єктивною різницею у рівні професійної компетенції та з метою зниження розриву у рівнях методичної майстерності у рамках Засідань груп підвищення педагогічної майстерності передбачено функціонування динамічних груп - шкіл „Школа успіху", „Школа педагогічної майстерності", „Школа молодого викладача», «Школа передового виробничого досвіду», «Школа молодого майстра». Робота з кожною групою по рішенню окремих питань організовується диференційовано.
До Школи успіху включено викладачів які не мають педагогічної освіти і відчувають труднощі вроботи. Зміст роботи цієї групи – інформація про форми і методи навчання, про сучасні технології навчання та виховання; ознайомлення з матеріалами методичних видань, відкриті уроки, виховні заходи, їх самоаналіз тощо. Це викладачі І та ІІ кваліфікаційних категорій. Зміст роботи цієї групи - аналіз та вивчення ускладнень у роботі, організація самоосвіти; тренувальні практичні заняття ( відкриті уроки, ділові ігри, семінари - практикуми тощо) з метою набуття особистісного досвіду роботи, визначення перспектив. Під час тренувальних практичних занять (набуття вмінь через моделювання уроку, ділову гру тощо) педагоги набувають досвіду, аналізують його і визначають шляхи доведення до рівня навичок.
До Школи педагогічної майстерності входять педагоги, які бажають і вміють працювати творчо. Зміст роботи цієї групи - інформація про сучасні технології навчання та виховання; пропаганда педагогічних ідей та інновацій; ознайомлення з творчими доробками колег; ознайомлення з матеріалами методичних видань, відкриті уроки, виховні заходи, їх самоаналіз тощо. Членами цієї творчої групи є викладачі з вищою кваліфікаційною категорією, педагогічними званнями.
Школа молодого викладача
Важлива роль у системі методичної роботи відводиться викладачам - початківцям. Вони найбільш потребують методичної допомоги. Планування та організація методичної допомоги на діагностичній основі є одним з резервів підвищення її результативності. Такий підхід забезпечує знання проблеми кожного викладача, встановлює загальну картину щодо труднощів у професійній діяльності. У підсумку це дозволяє визначити, якої методичної допомоги найбільше потребують молоді педагоги.
Мета роботи: створювати умови для якісного освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально - виховного процесу; здійснювати керівництво діяльності педагогічних працівників; створювати умови для становлення педагогічної майстерності, безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації, підвищення педагогічної компетенції.
Школа передового виробничого досвіду передбачає вдосконалення професійної компетентності майстрів виробничого навчання. Її відвідують майстри виробничого навчання (за профілем підготовки «Харчові технології»), студенти випскних курсів-майбутні майстри виробничого навчання. Зміст роботи цієї групи – інформація про сучасні виробничі технології, нові видисировини, практичний показ приготування нових страв, напоїв. Заняття проводять майстри виробничого навчання, що мають педагогічні звання.
До Школи молодого майстра входять майстри виробничого навчання, що розпочали свою трудову діяльність, студенти випускних курсів, що виходять на технологічну практику. Змістом роботи цієї групи є надання практичної допомоги молодим колегам в професійному становленні. Заняття проводять майстри виробничого навчання, що мають найвищий кваліфікаційний розряд.
Категорія: Методичний кабінет | Переглядів: 1523 | Додав: Admin